AS60299 Mezhdugorodnyaya Mezhdunarodnaya Telefonnaya Stanciya Ltd.

Alternative names

  • Mezhdugorodnyaya Mezhdunarodnaya Telefonnaya Stanciya Ltd. peeringdb
  • MMTS peeringdb
  • Mezhdugorodnyaya Mezhdunarodnaya Telefonnaya Stanciya Ltd. caida-asrank
  • MMTS-AS SCTS, RU cymru

Data elsewhere